การเรียนรู้ที่สูญเปล่า คือ การไม่เคยได้นำความรู้ที่มีมาใช้ในชีวิต AnnyTalk Kids เข้าใจในธรรมชาติของเด็กไทย เราไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กมีความเป็นเลิศทางภาษาเพื่อการสอบแข่งขันในชั้นเรียน แต่เราต้องการสร้างให้เด็กสามารถที่จะใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน