เด็กทุกคนมีความแตกต่างค่ะ ฉะนั้น การเข้าถึงทักษะต่างๆที่มีในตัวเด็ก จึงต้องใช้รูปแบบและวิธีที่แตกต่างกันออกไป  AnnyTalk Kids จึงจัดการสอนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อให้ผู้สอนได้เข้าถึงและเข้าใจพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ที่ต่างกันในตัวเด็กทุกคนได้อย่างทั้วถึง เราจะช่วยเสริมส่วนที่ขาดและผลักดันสิ่งที่ซ่อนอยู่ ให้เด็กได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและมีความสุขมากที่สุด