ขอขอบคุณ โรงเรียนจิรดา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้

AnnyTalk Kids ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในด้านภาษาอังกฤษ

หวังว่าการจัดกิจกรรม Workshop จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้