ขอบพระคุณมอบรางวัลเป็นเกียรติประวัติแก่ AnnyTalk Kids หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ผลักดันอนาคตของชาติอย่างที่เราตั้งปณิธานร่วมกัน ขอบคุณจากใจค่ะ